Dobro došli, gost
Username: Password: Zapamti me

TEMA: Fetologija

Fetologija 4 godina 5 meseci ago #366

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
FETUS KAO PACIJENT (fetalna medicina, fetologija)


Fetus, 6NG ( NG - nedjelja gestacije)


Fetus (11 NG)


Fetus (14NG)

Mnogo se toga saznalo o trudnoći, vođenju trudnoće i njenoj patologiji, te o samom porodu, pri tome gledajući većinom na majku trudnicu i nastojeći pomoći u tom smislu. Zaštićenost ploda u materici na neki je način i za ginekologe, neonatologe, pedijatre i ostale struke koje se bave fetusom, vjerojatno je predstavljalo svojevrsnu barijeru da se tom fetusu ne pristupa sve dok je tako zaštićeno, odnosno dok ne dođe na svijet. Međutim, ta je mehanička zaštita samo prividna barijera koja doduše dobro štiti fetus od mehaničkih oštećenja, ali ne i od niza bolesti i stanja koja su vezana uz trudnoću ili iz nje proizlaze, pogotovo u današnje vrijeme kada je fetus sve više ugrožen raznim infekcijama koje mogu značajno uticati kako na ishod trudnoće, tako na kasniji rast i razvoj djeteta.
Napredak tehnologije i medicine, a posebno ginekologije i porodništva, rezultirao je 1974. godine razvojem i priznavanjem nove specijalizacije-maternalne i fetalne medicine (MFM-maternal fetal medicine); u okviru ginekologije i opstetricije .


Fetus (16 NG)

Danas su specijalisti maternalne i fetalne medicine dio tima koji posebno zbrinjava trudnoće pod visokim rizikom, a od specijalista zahtijeva multidisciplinarni pristup, te vještine i znanja iz područja porodiljstva, genetike, ginekologije, hirurgije, a posebno poznavanje komplikacija koje se mogu javiti u majke, fetusa i novorođenčeta.

Fetologija u okviru pedijatrijske struke-sadašnje stanje i perspektive

Posebno je razvoj ultrazvuka doveo do posmatranja fetusa u materici, što je indukovalo razvoj jedne nove struke u okviru ginekologije i porodiljstva-maternalne i fetalne medicine.


Fetus (20 NG)


Fetus (24 NG)

Međutim, primijećeno je da postoji sve veći broj stanja u fetusu koja zahtijevaju detaljnije proučavanje i dublju pristup problemu fetusa, pa tako nastaje i novi koncept fetalne medicine. Prema jednom broju stručnjaka, fetalna medicina je dio medicine kome je u središtu fetus kao pacijent. Pri tome se u fetalnu medicinu uključuju sve tradicionalne aktivnosti: prevencija, skrining, dijagnostika i terapija, koja uz pomoć sistematske evaluacije potpomognute razvojem novih tehnologija, pridonose razvoju fetalne medicine.


Fetus ( 36 NG)Detaljnijim proučavanjem fetusa kao pacijenta, osim ginekologije i opstetricije, danas se sve viša bavi i sama pedijatrija, koristeći više pojam fetologije, za razliku od pojma fetalne medicine koji se češće spominje u kontekstu opstetričke struke. Gledajući s pedijatrijskog aspekta, do sada su se time najviše bavili genetičari, indicirajući invazivne i neinvazivne pretrage radi otkrivanja anomalija fetusa. Genetičari su i danas uključeni u analizu i interpretaciju abnormalnih prenatalnih testova. Stoga je danas i cilj edukacije budućih pedijatara usmjeren prema sticanju znanja iz područja prenatalne dijagnostike, korišćenja savremenih metoda i tehnika u detekciji fetalnih abnormalnosti.Kombinovanjem ultrazvučnih metoda skrininga i novijih mogućnosti citogenetske analize, danas je moguće uočiti i niz pomaka u fetalnoj dijagnostici: precizna analiza strukturnih hromosomskih anomalija već tokom rutinske amniocenteze; brzi skrining najčešćih hromosomskih anomalija; dijagnostika suspektnih mikrodelecija; prenatalna dijagnostika u porodicama s mogućim X vezanim nasljednim bolestima; predimplantacijska dijagnostika.

Trudnoća u kojoj se očekuje angažman fetalnog tima probire se iz populacije trudnica u kojih su nađene ultrazvučne abnormalnosti fetusa, u kojoj postoje dokazane hromosomske abnormalnosti, trudnoće s faktorima rizika za nasljednu metaboličku ili genetsku bolest, kao i u trudnice koje su bile eksponirane teratogenim faktorima u toku trudnoće.

Najveći broj etičkih pitanja u medicini danas se veže za početak i kraj života, pa tako i razvoj fetalne medicine svakoga dana donosi niz novih etičkih pitanja i dilema. S obzirom na sofisticirane postupke dijagnostike i terapije nad fetusom, već je i pitanje koncepta fetusa kao pacijenta za etičke rasprave. Prenatalna dijagnostika i terapija ne zahtjeva samo brojna stručna znanja, već povlači brojne etičke i legislativne konsekvence, izazivajući kritički stav. Stoga su stručnjaci koji se bave fetologijom dužni što više prezentovati svoje rezultate, bez obzira kakvi oni bili, jer se samo na taj način može doprinijeti pravilnom razvoju i shvaćanju ovog koncepta.
Pravo majke da odlučuje o zdravlju nerođenog djeteta, pravo nerođenog djeteta na sve terapijske mogućnosti i pravo liječnika da svojim znanjem i vještinama pomaže nerođenom djetetu kao pacijentu, sve su to još uvijek moralni i etički problemi.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Fetologija 3 godina 10 meseci ago #427

 • Dr. Dragan
 • Dr. Dragan's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Poruke: 466
 • Karma: 0
Od jedne ćelije pa do rođenja! :)

Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Time to create page: 0.292 seconds